پریسا 2 روز پیش پرسیده:
من12اضافه وزن دارم.
پاسخ دکتر:
سلام برای کاهش وزن وعده های غذایی را منظم و نظم خوردن را حفظ کنید. هیچ وعده را حذف نکنید. حجم غذای دریافتی را اندکی کاهش دهید و ورزش منظم انجام دهید.