میلاد 1 روز پیش پرسیده:
خواهان افزایش وزن
پاسخ دکتر:
سلام برای افزایش وزن باید وعده های غذایی خود را منظم کنید و میزان کالری دریافتی را به تدریج افزایش دهید. در کنار آن می توانید از پودز گین آپ و کپسول فارماتون استفاده کنید.