احمد 2 روز پیش پرسیده:
با درود.با توجه به اینکه 100 گرم کره گیاهی 850 کیلوکالری دارد و از طرفی هر کیلو چربی بدن 7500 کیلوکالری است.پس آیا 1 کیلوکره گیاهی باعث می شود بیش از یک کیلو اضافه وزن پیدا کنیم؟
پاسخ دکتر:
سلام برای افزایش وزن مصرف غذای چرب را توصیه نمی کنم بهتر است به صورت متنوع و از همه گروه های غذایی باشد . مصرف فراوان مواد چرب خطرات دیگری دارد .در ضمن مصرف فراوان ممکن شما را با اختلال جذب روبه رو کند.