ahoo 7 روز پیش پرسیده:
سلام حدود چهار ساله که قبل از عادت ماهيانه به فاصله دو روز قبل، شديدا سردم مي شود. انگار توي سرما آب يخ روي بدنم مي ريزند در حدي که جديدا برايم اين موضوع غير قابل تحمل شده و خيلي عذاب ميکشم. چه کنم؟
پاسخ دکتر:
سلام ممکن است به واسطه تغییرات هورمونی باشد مصرف دارچین زنجبیل و عسل را در این ایان افزایش دهید و در رژیم خود سویا را جای دهید.